Pieniamerikanpaimenkoirat ry säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pieniamerikanpaimenkoirat ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään kansainvälisissä yhteyksissä nimeä Miniature American Shepherd Club of Finland.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden pieniamerikanpaimenkoirien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä. Yhdistys voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin rekisteröityihin yhdistyksiin.

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

  • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja ja näyttelyitä sekä muita näiden rotujen ja koko kennelharrastuksen hyväksi tapahtuvia tapahtumia sekä suorittamalla jalostusneuvontaa 
  • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen harjoittamalla pieniamerikanpaimenkoiriin liittyvää julkaisutoimintaa
  • seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita sekä
  • ylläpitää yhteyksiä jäseniinsä, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavanlaisilla tavoilla.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen jäsenet. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on kehotuksesta huolimatta jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, joka on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksunsa, yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, voi hän antaa valtakirjan toiselle jäsenelle. Jäsen voi käyttää yhdistyksen kokouksessa yhtä valtakirjaa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse. Jäsenen vastuulla on huolehtia siitä, että yhdistyksellä on tiedossa jäsenen ajantasainen sähköpostiosoite. Kutsu julkaistaan lisäksi yhdistyksen internet tai facebook-sivulla.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.